Veelgestelde vragen

Mocht je toch geen antwoord op je vraag vinden via deze lijst van veel gestelde vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Voor het verkrijgen van een patent dient u een patent aanvraag te doen bij een octrooiverlenende instantie, zoals het Octrooicentrum in Nederland. Als u een uitvinding, product of proces hebt uitgevonden wilt u dit natuurlijk beschermen. Door het aanvragen van patentrecht, krijgt de aanvrager exclusief recht op de uitvoering van de uitvinding. Zo’n bescherming wordt via de Nederlandse wet- en regelgeving octrooi genoemd. Patent is een synoniem voor het woord octrooi.

Meer informatie

Een merk is eigenlijk alles waarmee je je eigen producten (of diensten) onder de aandacht brengt van de klant en afzet tegen de producten van de concurrent. In feite kunnen alle uiterlijke zaken die een product kenmerken en gebruikt worden als onderscheidingsteken een merk zijn.

Meer informatie

Behalve de technische bescherming van een nieuw ontwikkeld product zelf, kunt u ook de vormgeving en het design van uw product vast laten leggen. Hierdoor krijgt u een exclusief recht op het gebruik van dat design.

Meer informatie

Voor verschillende soorten ideeën bestaan verschillende rechten om bescherming aan te vragen. Technische ideëen kun je beschermen door middel van een patentaanvraag, wanneer je uitvinding nieuw en inventief is ten opzichte van alle eerdere publicaties. Op die manier kun je optreden op het moment dat iemand een product maakt dat binnen de beschermingsomvang van je patent valt. De beschermingsomvang van een patent wordt bepaald door de conclusies. Uiterlijke kenmerken van je idee kun je beschermen door middel van een modelregistratie. Op die manier kun je voorkomen dat anderen een product met een soortgelijke vormgeving op de markt brengen. Technisch bepaalde kenmerken zijn van ondergeschikt belang bij het bepalen van de beschermingsomvang van een modelregistratie.

Meer informatie

Patent is mogelijk voor het beschermen van techniek, mits deze techniek op de indieningsdatum nieuw en inventief is. Websites worden natuurlijk uitgevoerd op een computer en zijn in dat opzicht technisch. Om de bepalen of je techniek ook voldoet aan de verdere vereisten, moet je kijken of de venieuwing van de website zit in de technische functionaliteiten die de website biedt, of dat het eerder gaat om het achterliggende bedrijfsconcept. Vaak zien we dat bij nieuwe ideeën voor websites het met name draait om de inhoud van de website, verbonden met een bepaald bedrijfsconcept, en niet zozeer een technische vernieuwing. Omdat bedrijfsconcepten op zichzelf zijn uitgesloten van beschermen, is in dat eerste geval bescherming met een patent mogelijk.

Meer informatie

Dit hangt af van het product dat je wilt beschermen. Voor technische uitvinding is het in de meeste landen vereist dat je uitvinding voor de indieningsdatum nergens wereldwijd in de openbaarheid is gebracht. Op het moment dat je product een groot succes is, dan is het erg waarschijnlijk dat derden ook weten dat je je product al geopenbaard hebt. De kans is groot dat op het moment dat je anderen gaat aanspreken op inbreuk, deze ook jouw publicatie van voor de indiening van je patentaanvraag kennen en kunnen aantonen, waardoor patentbescherming in de meeste landen vervalt.

Meer informatie

Om je idee te beschermen moet je rekening houden met het maken van kosten. Veel intellectuele eigendomsrechten moet je aanvragen. Op het moment dat je een aanvraag voor een dergelijk recht indient (zoals bijvoorbeeld een patentaanvraag of een merkregistratie), dan betaal je overheidstaksen.

Meer informatie

Wanneer je vermoed dat iemand anders inbreuk maakt op jouw intellectueel eigendom, dan zul je om je recht te halen daartegen actie moeten ondernemen. Voordat je stappen zet is het wel van belang om een analyse van de situatie te maken. Bij een patent moet je het vermeend inbreukmakende product toetsen aan de conclusies van het verleende patent. Bij merken of modellen voer je eveneens een toetsing uit om te bepalen of er sprake is van inbreuk.

Meer informatie

Op het moment dat je zending door de douane wordt tegengehouden, dan is de douane bijvoorbeeld van mening dat een zending die zij inklaren producten bevat die inbreuk maken op merkrechten van anderen. In dat geval kan de douane de producten vasthouden en niet uitklaren.

Meer informatie

Bij het beschermen van je merk of model is het belangrijk dat dit goed gebeurt. Dergelijke procedures kunnen complex zijn, waarbij het wellicht niet altijd even duidelijk is wat je moet doen en wat de consequenties zijn als je iets verkeerd doet.

Meer informatie

De bescherming die je aanvraagt strekt zich uit in de landen waarin je bescherming aanvraagt. Zo kun je bijvoorbeeld met een Nederlands recht alleen handhaven met betrekking tot handelingen die betrekking hebben op Nederland. Daarbuiten zijn derden in veel gevallen vrij om jouw uitvinding te gebruiken. Omdat de kosten met het uitbreiden van het gebied waar je bescherming aanvraagt toenemen, is het verstandig om een slimme keuze te maken ten aanzien van de landen waar je bescherming wilt hebben.

Meer informatie

Ideebescherming bestaat op zichzelf niet. Voor veel ideeën zijn er echter wel andere soorten rechten die je kunt aanvragen die een goede bescherming bieden. Welk recht hierbij het meest geschikt is, hangt af van het soort idee. Op het moment dat je idee een technische vernieuwing betreft, dan kun je dit deel van je idee vastleggen door middel van een patentaanvraag. Het is hierbij wel van belang dat je idee in de patentaanvraag op een manier omschreven moet worden die een vakman in staat stelt om de uitvinding na te bouwen (het vereiste van nawerkbaarheid). Je hoeft daarbij overigens geen zaken toe te lichten die voor een vakman vanzelfsprekend zijn. Wanneer je bijvoorbeeld een patentaanvraag richt op een lamp die geen warmte produceert, zonder daarbij te noemen hoe je de lamp uitvoert zodat dit resultaat bereikt wordt, dan is de uitvinding niet-nawerkbaar beschreven. Het kan lastig zijn om te bepalen of een technisch idee al nawerkbaar is. Zit je in deze situatie, neem dan contact met ons op voor advies. Als je uitvinding echter te maken heeft met het uiterlijk van een bepaald product, dan kun je bescherming aanvragen door middel van een modelregistratie. Mocht dit uiterlijk te maken hebben met de voordelen die het product je geeft, dan is een patentaanvraag doorgaans logischer. Daarnaast kun je een onderscheidingsteken (zoals bijvoorbeeld een naam of logo) beschermen met een merkregistratie. Mocht je een idee hebben waarvan je wilt weten wat de mogelijkheden voor bescherming zijn, neem dan contact met ons op. We adviseren je graag bij het bepalen van de beste strategie!

Meer informatie

Of er sprake is van inbreuk op een recht hangt af van het type recht waarop je je baseert. Bij patenten zijn, zo lang een patent van kracht is, een aantal bedrijfsmatige handelingen met betrekking tot productie en aanbieden van gepatenteerde producten of werkwijzen voorbehouden aan de houder van het patent. In Nederland is de houder van een patent de enige die het beschermde product (of voor zover van toepassing: een beschermde werkwijze) mag vervaardigen, invoeren, in voorraad hebben, gebruiken, in het verkeer brengen, verder verkopen, verhuren, afleveren of anderszins verhandelen, of voor een ander mag aanbieden. De beschermingsomvang wordt daarbij bepaald door de conclusies van het patent. Op het moment dat een derde partij zonder toestemming van de houder van het patent deze handelingen uitvoert, dan kan er sprake zijn van inbreuk. Ook het aanzetten tot inbreukmakende handelingen (zoals door het verschaffen van cruciale onderelen) of op equivalente wijze uitvoeren van een product kan leiden tot inbreuk.

Meer informatie

Wanneer je door een intellectueel eigendomsrecht beschermd bent, dan heb je zo lang als het recht geldig is de absolute rechten om een bepaalde techniek, vormgeving of een bepaald onderscheidingsteken te gebruiken binnen het land waar de bescherming geldt. Afhankelijk van je strategie kun je bepalen hoe je dit recht wilt gebruiken. Je kunt dit absolute recht exclusief voor jezelf houden, bijvoorbeeld als je zelf het product op de markt wilt brengen. Je kunt echter ook met een partij een licentieovereenkomst afsluiten. Hierin spreek je in feite af dat je niet tegen deze partij op zult treden, in ruil voor een financiële vergoeding. Ook andere voorwaarden (zoals bijvoorbeeld het gebied waarbinnen de overeenkomst geldt) spreek je in een dergelijke licentieovereenkomst af.

Meer informatie

Publicatie van je beschermingsaanvraag is een vast onderdeel van de procedure bij het aanvragen van bescherming. Vanaf dat moment kunnen derden je gegevens ook inzien. Er zijn allerlei vaak in Oost-Europa gevestigde partijen actief die opereren onder allerlei officieel ogende namen en met officieel ogende logo’s welke kort na de publicatie aan de aanvrager een als factuur vermomde offerte sturen. In dergelijke offertes biedt men aan om je beschermingsaanvraag in hun “register” op te nemen. Deze registers zijn niet-officieel en niet van belang voor je bescherming. We raden daarom het ingaan op deze offertes af.

Meer informatie

Nee, om je product op de markt te brengen is het niet verplicht om bescherming aan te vragen.

Meer informatie

Op het moment dat je een beschermingsaanvraag indient, dan wordt deze aanvraag binnen een vastgestelde periode gepubliceerd. Deze publicatie is ook van belang met het oog op de positie van derden. In principe geldt een vrije markteconomie, waarop intellectueel eigendom een uitzondering vormt. Het is daarom van belang dat derden moeten kunnen bepalen of zij met een bepaalde activiteit het risico lopen om inbreuk te maken op andermans rechten, en dat ze hun strategie hierop aan kunnen passen.

Meer informatie

Als je merkt dat je producten in China (of een welk ander land dan ook) worden nagemaakt onder hetzelfde merk, kun je optreden in de landen waar je rechten hebt. In de Benelux zou je dus bijvoorbeeld containers met goederen uit China in de havens van Rotterdam kunnen tegenhouden. Een voorwaarde is wel dat je natuurlijk je een recht hebt waarop je je vordering kunt baseren, zoals een merkrecht, modelrecht of patent. Binnen een bepaalde periode kun je bovendien aangevraagde rechten uitbreiden naar andere landen.

Een voorrangsrecht, ook wel prioriteitsrecht genoemd, is een recht dat wordt toegekend aan de eerste aanvrage voor een bepaald recht zoals een patent, model of merk. De datum van deze eerste aanvrage kan dan gebruikt worden als peildatum voor het registreren van dat recht in andere landen, mits die aanvragen in andere landen binnen een vastgestelde termijn na de eerste aanvrage worden ingediend. Voor merken en modellen is deze termijn 6 maanden, voor patenten 12 maanden.

Meer informatie

Nee. Dergelijk rechten zijn in principe per land geldig. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid om delen gemeenschappelijk te laten verlopen voor een groep van landen, zoals bijvoorbeeld bij een Europese patentaanvraag. Wanneer je in de hele wereld beschermd wilt zijn, dan zul je ook in ieder land van de wereld apart bescherming moeten aanvragen. Dit brengt echter aanzienlijke kosten met zich mee, en het is dan ook verstandiger om een slimme keuze te maken.

Meer informatie

Een octrooi is een eigendomsrecht dat uw uitvinding, technisch product of proces beschermt tegen anderen die uw eigendom willen namaken of verkopen. De termen octrooi en patent hebben dezelfde betekenis, maar toch worden ze nog wel eens door elkaar gehaald.

Meer informatie

Met een patent (in het Nederlands ook wel octrooi genoemd) is het mogelijk om technische ideeën te beschermen. Met een patent kun je voorkomen dat anderen jouw uitvinding namaken binnen het gebied waar je bescherming geldt. Op het moment dat een ander je idee namaakt, dan kun je die partij aanschrijven. De belangrijkste voorwaarden om voor bescherming door middel van een patent in aanmerking te komen zijn nieuwheid en inventiviteit.

Meer informatie

De innovatievoucher is een kortingsregeling van Inaday die het voor startend ondernemers tegen een gereduceerde prijs mogelijk maakt om technische ideeën te beschermen. Als je korter dan 3 jaar geleden bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan kun je met de innovatievoucher door een ervaren octrooigemachtigde een Nederlandse patentaanvraag laten opstellen, welke daarna bij het Nederlandse Octrooicentrum kan worden ingediend.

Meer informatie

Bij het aanvragen van patent dien je rekening te houden met kosten op verschillende momenten: bij aanvraag, tot aan verlening en voor instandhouding.

Meer informatie

Een wereldwijd patent bestaat niet. Patent moet je per land of, in sommige gevallen, per groep van landen aanvragen. Wel kun je binnen het eerste jaar na een ingediende patentaanvraag de bescherming uitbreiden naar andere landen.

Meer informatie

Patentbescherming is mogelijk voor technische uitvindingen. Je uitvinding moet allereerst nieuw zijn ten opzichte van alle eerdere publicaties wereldwijd. Daarnaast mag de uitvinding niet voor de hand liggen ten opzichte van deze publicaties.

Meer informatie

Om een technische uitvinding te beschermen is het allereerst van belang dat je uitvinding nieuw is. Nieuwheid betekent voor een patentaanvraag dat de uitvinding voor de indiening nergens in de openbaarheid mag zijn gebracht.

Meer informatie

Het vereiste van inventiviteit betekent dat de uitvinding niet voor de hand mag liggen ten opzichte van datgene wat al bekend is. Anders gezegd: voor triviale aanpassingen op bestaande ideeën is geen bescherming mogelijk.

Meer informatie

Voor het aanvragen van patent is het van belang dat je uitvinding op het moment dat de patentaanvraag ingediend wordt nog niet in de openbaarheid is gekomen. Dit vereiste geldt wereldwijd, en ook publicaties die je zelf verricht tellen mee bij de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van de uitvinding.

Meer informatie

Voor het aanvragen van patent moet je een technische beschrijving van de uitvinding indienen. Octrooigemachtigden van Inaday kunnen deze beschrijving voor je opstellen, zelfs al binnen één werkdag.

Meer informatie

We begrijpen het wanneer je je uitvinding zo snel mogelijk wilt beschermen. Je wilt immers zo snel mogelijk met je product de markt op. We helpen je graag bij het aanvragen van bescherming.

Meer informatie

Op het moment dat je patentaanvraag is ingediend, dan is je beschermingsclaim vastgelegd. Je kunt dus met je uitvinding naar buiten treden. Wel moet je er rekening mee houden dat je daadwerkelijke handhaafbare beschermingsomvang afhangt van de mate waarin je uitvinding ook voldoet aan de vereisten voor bescherming, zoals onder andere nieuwheid en inventiviteit.

Meer informatie

Een unitair patent is een patent dat niet voor één land, maar voor een groep of unie van landen geldt.

Meer informatie

Met een patentaanvraag kun je bescherming krijgen voor technische uitvindingen. Dit moet in principe gebeuren per land of, waar mogelijk, per groep kan landen. Binnen het eerste jaar na een eerste indiening kun je uitbreidingen indienen naar andere landen.

Meer informatie

Er is vrijwel geen verschil tussen octrooi en patent. De woorden “octrooi” en “patent” worden in de Nederlandse taal beiden gebruikt voor een alleenrecht, dat verkregen kan worden voor een nieuwe technische uitvinding.

Meer informatie

Op zichzelf bestaat er geen recht waarmee bedrijfsconcepten op zichzelf te beschermen zijn. Bij patenten is bescherming van bedrijfsconcepten op zichzelf zelfs expliciet uitgesloten.

Meer informatie

Software zoals een app is technisch en daarmee in principe ook met een patent te beschermen. Wel moet je bij software bekijken of de innovatie zit in de technische functionaliteit van de software, of het achterliggende bedrijfsconcept. Technische functionaliteit die nieuw en inventief is is met een patent beschermen, bedrijfsconcepten op zichzelf niet.

Meer informatie

Een octrooigemachtigde is een persoon die, doordat hij de ins en outs van de octrooiwetgeving kent, goed kan adviseren over de beste strategie voor het aanvragen van patent. Alle octrooigemachtigden zijn aangesloten bij de Orde van Octrooigemachtigden.

Meer informatie

Met een Europese patentaanvraag vraag je bescherming aan in de landen aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag. Op dit moment (18 oktober 2022) zijn dit:

Meer informatie

Met een patentaanvraag heb je de mogelijkheid om je technische uitvindingen beschermen. Voorwaarde voor het krijgen van bescherming is nieuwheid en inventiviteit ten opzichte van alle eerdere wereldwijde publicaties.

Meer informatie

Nee, dat kan niet. Het is daarom uitermate belangrijk om voor het indienen van de aanvraag goed na te denken over welke dingen je in de aanvraag benoemt. Bij patentaanvragen moet je daarbij goed opletten dat de beschrijving voldoet aan het vereiste van nawerkbaarheid, waarbij je aan een vakman voldoende informatie geeft om de uitvinding toe te passen.

Meer informatie

Om je uitvinding door middel van een patentaanvraag te beschermen is het onder andere van belang dat je uitvinding nieuw is ten opzichte van alle eerdere publicaties wereldwijd. In de beoordeling van nieuwheid tellen niet alleen patentpublicaties mee, maar ook andere publicaties, zoals bijvoorbeeld gepubliceerde modelregistraties.

Meer informatie

Met een merkregistratie krijg je bescherming in een land (of groep van landen) voor het merk dat in de aanvraag voor het recht is genoemd. Een merkregistratie is een recht dat je aanvraagt, en levert een sterk recht waarmee je goed kunt optreden tegen anderen die onterecht gebruik maken van je merk.

Meer informatie

Op het moment dat je een merk aanvraagt, dan dien je hierbij ook de klasse of classificatie aan te geven waar je je merk voor aanvraagt. Om het geheel wat overzichtelijker te maken, zijn alle producten en diensten die er zijn onder verdeeld in categorieën.

Meer informatie

Het geven van een eenduidig antwoord op de vraag of je een merk van een concurrent te gebruiken is lastig, omdat de situatie afhangt van meerdere factoren. Over het algemeen is het zo dat je niet het merk van je concurrent mag gebruiken, tenzij die partij het merk niet heeft geregistreerd of wanneer het merk gebruikt voor heel andere producten of diensten.

Meer informatie

Deze tekens zijn afkomstig uit het Amerikaans rechtssysteem. In Nederland en in de meeste Europese landen hebben de tekens geen wettelijke basis.

Meer informatie

Met een Europees modelrecht of een Europese merkregistratie vraag je bescherming aan in de landen van de Europese Unie:

Meer informatie

Met een merk kun je bescherming aanvragen voor tekens waarmee je je onderscheidt in de markt. Dit kan bijvoorbeeld een naam (woordmerk) zijn of een logo (beeldmerk), maar alles waarmee je je eigen producten onder de aandacht brengt van de klant en afzet tegen de producten van de concurrent kun je in feite als merk gebruiken.

Meer informatie

In de aanvraagprocedure voor een merk kan de overheid bezwaar maken als deze van mening is dat het merk niet voldoet aan de wettelijke vereisten voor een merk. Dit wordt ook wel een weigering genoemd.

Meer informatie

Nee. Dat mag niet als je concurrent zijn merk heeft geregistreerd. Je maakt dan immers onterecht gebruik van zijn merk.

Meer informatie

Als het productassortiment wordt uitgebreid is het verstandig na te gaan of de dekking van je merkrechten nog wel goed genoeg is.

Meer informatie

Veel bedrijven frissen eens in de zoveel jaar hun huisstijl op. Er komt een nieuw, aangepast logo, nieuwe kleuren enzovoort. Het bedenken en invoeren van een nieuwe huisstijl is vaak een ingrijpende en kostbare operatie waarbij het hele bedrijf wordt doorgelicht en in een nieuw jasje wordt gestoken.

Meer informatie

Ja, als uw merk geweigerd is door de overheid mag u uw merk nog gebruiken. Het is alleen zo dat je dan geen merkrechten hebt. Dat betekent dat je dus geen alleenrecht hebt op het gebruik van het merk en anderen dus ook zonder problemen gebruik kunnen maken van je merk. In veel gevallen kiezen bedrijven er dan ook voor om van verder gebruik van een merk af te zien als dat merk is geweigerd. Je wilt immers niet dat anderen zomaar kunnen profiteren van je inspanningen om je merk bekend te maken.

Meer informatie

Als je je merkrecht verloren hebt, mag je in principe nog steeds gebruik maken van je merk. Tenzij je natuurlijk zelf hebt verklaard dat niet meer te zullen doen of een rechten heeft uitgesproken dat je dat niet meer mag doen. Als je je merkrecht verloren hebt, kun je niet meer optreden tegen anderen die ook gebruik maken van dat merk. Het kan dan zelfs zo zijn dat anderen dan dat merk registreren en je alsnog verbieden het merk te gebruiken.

Meer informatie

Dat hangt er van af wat je het best vindt. Als je kiest voor zo weinig mogelijk risico, dan kun je het best allemaal aparte merkrechten aanvragen. Het nadeel van één Europees merk is namelijk dat zo’n merk ook door één enkele actie onderuit gehaald kan worden. Het voordeel van allemaal aparte inschrijvingen is dat het waarschijnlijk niet snel zal voorkomen dat er in alle landen problemen ontstaan en het merk in alle landen onderuit gehaald wordt.

Meer informatie

In sommige gevallen kan dat kan je een pay-off of slagzin beschermen als merk. De voorwaarde is wel dat de pay-off of slagzin zelf aan de voorwaarden voor het krijgen van een merkrecht voldoet. Dit betekent dat de pay-off of slagzin onderscheidend moet zijn en niet beschrijvend mag zijn. Is de pay-off of slagzin op zichzelf wel beschrijvend en niet onderscheidend dan kiezen veel ondernemers er voor om onderscheidende kenmerken aan de slagzin toe te voegen. Dit zijn bijvoorbeeld de naam van het bedrijf (Van Dale, meesters in schilderonderhoud) of een logo.

Meer informatie

Kort na de indiening van je merkaanvraag wordt de aanvraag gepubliceerd. Anderen hebben vervolgens nog twee maanden de tijd om oppositie in te stellen tegen de registratie van je merk. Deze oppositie kan bijvoorbeeld ingesteld worden wanneer een partij van mening is dat deze een gelijk of overeenstemmend merk heeft. Oppositie moet ingesteld worden bij de instantie die het merk uiteindelijk zal registreren. Wordt er geen oppositie ingesteld, of houdt de merkaanvraag daarbij stand, dan wordt het merk geregistreerd, waarmee je beschermd bent.

Meer informatie

Op het moment dat je je domeinnaam hebt vastgelegd, dan geeft dit van zichzelf niet automatisch rechten. Je kunt de domeinnaam bijvoorbeeld wel gebruiken als handelsnaam (bijvoorbeeld booking.com) en dan is de domeinnaam door middel van het handelsnaamrecht beschermd.

Meer informatie

Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon mag een merkrecht aanvragen. Het is wel belangrijk dat de je in de merkaanvraag de juiste persoon als merkhouder noemt, onder andere omdat het merkrecht vereist dat je het ingeschreven merk ook daadwerkelijk gebruikt. Ook moet de rechtspersoon wel formeel strikt juridisch zaken in eigendom kunnen hebben. Zo kan een vennootschap onder firma (vof) geen zaken zelfstandig in eigendom hebben. Als er vanuit een vof een merk wordt aangevraagd, dan wordt er meestal voor gekozen om het recht op naam van de vennoten aan te vragen.

Meer informatie

Een merk kan worden aangevraagd wanneer het te beschermen merk grafisch voorstelbaar is. Wanneer je daarbij een serie letters of cijfers achter elkaar wilt beschermen, ongedacht de opmaak of eventuele figuratieve elementen, dan betreft het een woordmerk. Het is dan dus niet belangrijk op welke manier de letters of cijfers zijn vormgegeven. Bij een beeldmerk daarentegen zijn de figuratieve elementen ook van belang. Dat kan bijvoorbeeld een logo zijn, of een woord in een speciale schrijfwijze. In een beeldmerk kunnen overigens ook woordelementen zitten.

Meer informatie

Na het indienen van je merkaanvraag wordt de inhoud van je merkaanvraag gecontroleerd door het bureau waar je de aanvraag hebt ingediend. Men kijkt hierbij onder andere of het merk een merk kan vormen, of het onderscheidend vermogen heeft en of het niet een te beschrijvend merk is voor de producten of diensten die onder het merk worden aangeboden.

Meer informatie

Wanneer je je merk hebt aangevraagd, dan wordt het merk getoetst door de verlenende instantie. Als bij deze toetsing geen bezwaren worden gevonden wordt het merk ingeschreven. Wanneer je je merkrecht erg snel in wilt schrijven, dan kun je in de Benelux om een zogenaamde spoedregistratie vragen.

Meer informatie

Er bestaan diverse soorten merken. Bij een woordmerk bescherm je een combinatie van tekens, ongeacht de vormgeving. Bij een beeldmerk bescherm je de vormgeving van je merk, waarbij je merk ook tekens kan bevatten. Vaak verdient het met het oog op een ruime beschermingsomvang de voorkeur om een merk als woordmerk te registreren, als dit mogelijk is in het licht van de verdere vereisten voor je merk.

Meer informatie

Bij een merkaanvraag moet je naast de omschrijving van het merk ook een omschrijving geven van de producten en diensten waarvoor je het merk aanvraagt. Alle producten of diensten te in het economisch verkeer kun je hierbij in een merkrecht meenemen. In feite zijn alle producten of diensten, zo lang ze maar concreet te benoemen zijn, geschikt om aan te geven waar je je merk voor wilt gebruiken.

Meer informatie

Bij een merkrecht vermeld je enerzijds het merk waarop de aanvraag gericht is, om zodoende te voorkomen dat anderen een soortgelijk merk gebruiken. Een merkrecht vraag je aan voor een of meerdere producten en/of diensten waarvoor je het merk gebruikt. Met je merk kun je optreden op het moment dat derden het soortgelijke merk op een manier gebruiken zodanig dat je hiervan schade ondervindt (bijvoorbeeld als het hetzelfde merk betreft, maar ook bijvoorbeeld bij meeliften).

Meer informatie

Merkrechten zijn steeds voor periodes van 10 jaar geldig. Na iedere periode van 10 jaar kan het merkrecht weer vernieuwd worden. In principe zijn merkrechten dus eeuwigdurend.

Je kunt uw merk niet alleen in Nederland, België of Luxemburg vastleggen. Het kleinste gebied waar je als Nederlander/Belg/Luxemburger je merk kan beschermen als je in je eigen land bescherming wilt, is de Benelux. Dit kan via het aanvragen van een Benelux merkinschrijving.

Meer informatie

Nadat we alle gegevens hebben voor je merkaanvraag zal Inaday zo snel mogelijk overgaan tot het officieel indienen van de merkaanvraag. De merkenautoriteiten (zoals het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) zullen dan allereerst de gegevens van de aanvraag controleren.

Meer informatie

Een handelsnaamrecht geeft inderdaad ook een zekere bescherming voor handelsnamen die bedrijven gebruiken. Je moet je wel realiseren dat een handelsnaamrecht dus alleen recht geeft op het gebruik van een naam voor een bedrijf.

Meer informatie

De enige manier om een merkrecht te krijgen is door het recht aan te vragen. Er moet dus een officiële merkaanvraag worden ingediend. Wil je een merk aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Met een merkrecht kun je niet voorkomen dat anderen een naam gaan gebruiken die voor algemeen gebruik geschikt is. Een merkrecht wordt alleen toegekend aan merken die onderscheidend zijn en niet beschrijvend voor de producten waarvoor het merk gebruikt wordt.

Meer informatie

Met een merkrecht heb je binnen het gebied waar je bescherming hebt aangevraagd het alleenrecht op het gebruik van het merk. Daarbij moet je onder gebruik alle economische handelingen verstaan, zoals verkopen, te koop aanbieden, importeren, exporteren etc. Op die manier kun je voorkomen dat anderen ongeoorloofd meeliften op de bekendheid die je hebt in de relevante markt.

Meer informatie

Kan ik zelf een bedrijfsnaam checken?

Voordat u een merk wilt registreren is het belangrijk om onderzoek te doen naar een goede bedrijfsnaam. Uw bedrijfsnaam checken kan op diverse manieren. Bijvoorbeeld door de bedrijfsnaam op te zoeken via een zoekmachine zoals Google. Of zoek de bedrijfsnaam op in het Benelux merkenregister. Maar het is belangrijk om rekening te houden met meerdere factoren bij een merkonderzoek. Wilt u controleren of uw merk nog niet geregistreerd staat? Wij helpen u graag met een professioneel merkonderzoek. 

Meer informatie

Wist u dat een octrooigemachtigde tijdens zijn examen de conclusies, het belangrijkste deel van een patent aanvraag, binnen zes uur moet kunnen opstellen ? En wanneer je geen 9 tot 5 mentaliteit hebt, maar begrijpt dat een dag 24 uur heeft, dan is de rekensom al snel gemaakt.

Meer informatie

Oppositie is het formele bezwaar dat iemand bij het Beneluxbureau (of andere merkenautoriteiten) kan indienen op basis van zijn oudere merkrecht tegen een jongere merkaanvraag, als diegene van mening is dat het jongere aangevraagde merk (teveel) lijkt op zijn oudere merk en daardoor verwarring kan veroorzaken

Als beginnende ondernemer kan het interessant zijn om jouw producten te gaan verkopen via partnerplatforms zoals Bol.com of Amazon. Het is belangrijk om jouw productinformatie te beschermen. De producten die je aanbiedt, moeten voldoen aan de merkrichtlijnen van het platform. Hieronder valt ook een registratie bij het merkenregister in de Benelux of Europese Unie voor de juiste klasse(n). Je moet dus kunnen aantonen dat jij eigenaar bent van de merknaam die jij gebruikt. Vervolgens meld je jouw merkregistratie aan bij Bol.com of Amazon.

Meer informatie

Uw onderneming, product of dienst is voorzien van een merknaam. Het is belangrijk om deze naam te beschermen. Zodat andere ondernemingen met soortgelijke producten/diensten geen gebruik kunnen maken van uw naam. Daardoor zouden zij namelijk kunnen meeliften op uw opgebouwde bekendheid of kunnen zij zorgen voor negatieve associaties. Het is dus belangrijk om een merkrecht aan te vragen. Maar hoeveel kost dat?

Meer informatie
Resultaten 1 - 78 van 78

   Stel je vraag via WhatsApp