Bedrijfsgeheim

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

of BEL:
Enschede 053-8200995
Heerenveen 0513-820106

Soms komt het voor dat u een nieuw product ontwikkeld heeft, of een idee voor een nieuw product heeft, en dat u dit wilt bespreken met een andere partij, terwijl uw idee nog niet beschermd is door een patent of modelregistratie. Mogelijk wilt u financiering regelen voor de registratie van uw idee, of is het niet mogelijk gebleken uw idee beschermd te krijgen doordat de regelgeving omtrent bijvoorbeeld inventiviteit u in de weg zit. In dat geval bent u gelukkig niet helemaal aan uw lot overgelaten.

Hoewel wij in dergelijke gevallen al jaren ondersteuning bieden, is door vrij nieuwe wetgeving (sinds 2018), de ondersteuning vanuit de wet ook verruimd.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Op 23 oktober 2018 is in Nederland de “Wet bescherming bedrijfsgeheimen” van kracht geworden. Deze wet stelt een juridisch kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Een bedrijfsgeheim is informatie die aan de volgende drie voorwaarden voldoet. De informatie is:

  • Geheim
  • Bezit handelswaarde (omdat zij geheim is)
  • Wordt geheim gehouden

Een bedrijfsgeheim kan, onder de juiste voorwaarden, dus ontstaan. Een bedrijfsgeheim hoeft dan ook niet geregistreerd te worden, zoals bijvoorbeeld bij een modelrecht of patent wel het geval is.

Voorkomen is beter dan genezen

Het is desondanks goed om vooraf na te denken over hoe een bedrijfsgeheim beschermd kan worden. Zoals misschien logischerwijs volgt uit de definitie van een geheim, is het verborgen houden ervan heel belangrijk. Hiervoor kunt u verschillende maatregelen treffen, zowel in uw eigen bedrijf als in de communicatie met partijen die u bijvoorbeeld wilt betrekken bij de ontwikkeling van uw product.

Zo kunt u bijvoorbeeld zorgen dat uw personeel ervan op de hoogte is welke informatie geheim is en hoe er met geheime informatie omgegaan moet worden. Ook het opnemen van een geheimhoudingsclausule in de arbeidsovereenkomsten behoort tot de mogelijkheden.

Stel met mogelijke zakenpartners of partijen een geheimhoudingsverklaring op en zorg ook dat communicatie over uw product duidelijk als geheim gemarkeerd is. Het is ook belangrijk af te spreken welke beperkingen er zijn op het gebruik van de informatie.

Bij de beoordeling of informatie als bedrijfsgeheim kan gelden, is het van doorslaggevend belang dat redelijke maatregelen getroffen zijn om de informatie geheim te houden.

Inbreuk

Als iemand onrechtmatig gebruik maakt van uw bedrijfsgeheim, dan kan er sprake zijn van inbreuk. Hiertegen kunt u optreden als u kunt aantonen dat er onrechtmatig gehandeld is. Onder onrechtmatig gebruik valt bijvoorbeeld contractbreuk, zoals het niet nakomen van verplichtingen die volgen uit een geheimhoudingsovereenkomst of overeengekomen gebruiksbeperkingen.

Bij onrechtmatig gebruik van uw bedrijfsgeheim, kan een rechter de inbreukmaker bevelen te staken met het gebruik van het bedrijfsgeheim en verbieden inbreukmakende producten te produceren, aan te bieden, etc.

Beperkingen

In tegenstelling tot een patent of modelrecht, kunt u niet optreden tegen partijen die zelf een product ontwikkelen of idee toepassen waarop uw bedrijfsgeheim van toepassing is, wanneer de benodigde kennis daarvoor rechtmatig verkregen is. Als bijvoorbeeld een concurrent een product ontwikkeld waarop ook uw bedrijfsgeheim betrekking heeft, dan is er geen sprake van inbreuk. Het is zelfs mogelijk dat uw concurrent patent aanvraagt op dat idee.

Het bedrijfsgeheim is dus geen vervanging van een patent of modelrecht. Het kan echter wel zeer nuttig zijn zolang bijvoorbeeld nog geen patentaanvraag of modelaanvraag ingediend is. Ook als er beperkingen zijn aan de beschermingsomvang van een patent, kan een bedrijfsgeheim nuttig zijn wanneer je in onderhandeling wilt met partijen zonder het risico te lopen dat een partij met je idee aan de haal gaat.